Baumfällung-Berlin

kletternde Baumpflege, Baumfällung und Baumschnitt

Baumfällung Ast für Ast

Obstbaumschnitt

Folgendes Video zeigt den fachgerechten Obstbaum - Schnitt